Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gem Swap 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,736 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Phá hủy đá quý bằng cách tạo dòng từ 3 viên đá quý cùng loại trở lên.

Bạn có thể di chuyển các viên ngọc bằng cách sử dụng chuột để nhấp và hoán đổi các viên ngọc liền kề. ("Liền kề" là khi hai thứ ở ngay cạnh nhau!)

Mỗi cấp độ hoàn thành khi bạn làm cho một viên ngọc biến mất ở mọi vị trí trong trường trò chơi.

Phá hủy đá quý bằng cách tạo dòng từ 3 viên đá quý cùng loại trở lên.

Bạn có thể di chuyển các viên ngọc bằng cách sử dụng chuột để nhấp và hoán đổi các viên ngọc liền kề. ("Liền kề" là khi hai thứ ở ngay cạnh nhau!)

Mỗi cấp độ hoàn thành khi bạn làm cho một viên ngọc biến mất ở mọi vị trí trong trường trò chơi.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,736 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Phá hủy đá quý bằng cách tạo dòng từ 3 viên đá quý cùng loại trở lên.

Bạn có thể di chuyển các viên ngọc bằng cách sử dụng chuột để nhấp và hoán đổi các viên ngọc liền kề. ("Liền kề" là khi hai thứ ở ngay cạnh nhau!)

Mỗi cấp độ hoàn thành khi bạn làm cho một viên ngọc biến mất ở mọi vị trí trong trường trò chơi.

Phá hủy đá quý bằng cách tạo dòng từ 3 viên đá quý cùng loại trở lên.

Bạn có thể di chuyển các viên ngọc bằng cách sử dụng chuột để nhấp và hoán đổi các viên ngọc liền kề. ("Liền kề" là khi hai thứ ở ngay cạnh nhau!)

Mỗi cấp độ hoàn thành khi bạn làm cho một viên ngọc biến mất ở mọi vị trí trong trường trò chơi.

4.5 Rating Star
1,736
Phiếu bầu