Ghost House

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tìm ra tất cả những con ma trong nhà. Nhấn vào nút hình tròn để chuyển đến đoạn văn bản tiếp theo. Khi được cung cấp các tùy chọn về việc cần làm tiếp theo, hãy sử dụng Bàn phím mũi tên trên màn hình để chọn một lựa chọn và nhấn vào nút tròn để xác nhận.

Bạn có thể vào tầng hầm cho một bất ngờ ma quái?

Mục tiêu của bạn là tìm ra tất cả những con ma trong nhà. Nhấn Z để chuyển đến đoạn văn bản tiếp theo. Khi được cung cấp các tùy chọn về việc cần làm tiếp theo, hãy sử dụng Phím mũi tên để chọn một lựa chọn và nhấn Z để xác nhận.

Bạn có thể vào tầng hầm cho một bất ngờ ma quái?

4.4 Rating Star
4,523
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tìm ra tất cả những con ma trong nhà. Nhấn vào nút hình tròn để chuyển đến đoạn văn bản tiếp theo. Khi được cung cấp các tùy chọn về việc cần làm tiếp theo, hãy sử dụng Bàn phím mũi tên trên màn hình để chọn một lựa chọn và nhấn vào nút tròn để xác nhận.

Bạn có thể vào tầng hầm cho một bất ngờ ma quái?

Mục tiêu của bạn là tìm ra tất cả những con ma trong nhà. Nhấn Z để chuyển đến đoạn văn bản tiếp theo. Khi được cung cấp các tùy chọn về việc cần làm tiếp theo, hãy sử dụng Phím mũi tên để chọn một lựa chọn và nhấn Z để xác nhận.

Bạn có thể vào tầng hầm cho một bất ngờ ma quái?

4.4 Rating Star
4,523
Phiếu bầu