Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rainy Day

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(7,708 Phiếu bầu)
Release :
Aug 25, 2022

Hướng dẫn

Use the Arrow Keys to move. When you get your umbrella, you can press X to open and close your umbrella.

Use your umbrella to stay dry when walking. When you need to jump, close your umbrella to do so.

HINT: Your timing has to be precise when moving through obstacles! A trick is to jump then, while still in the air, quickly press X to open your umbrella.

How many endings can you find?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi lấy ô, bạn có thể nhấn X để mở và đóng ô.

Sử dụng ô của bạn để giữ khô ráo khi đi bộ. Khi bạn cần nhảy, hãy đóng ô lại để thực hiện.

GỢI Ý: Thời gian của bạn phải chính xác khi di chuyển qua các chướng ngại vật! Một mẹo nhỏ là nhảy khi vẫn còn ở trên không, nhanh chóng nhấn X để mở chiếc ô của bạn.

Bạn có thể tìm thấy bao nhiêu kết thúc?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(7,708 Phiếu bầu)
Release :
Aug 25, 2022

Hướng dẫn

Use the Arrow Keys to move. When you get your umbrella, you can press X to open and close your umbrella.

Use your umbrella to stay dry when walking. When you need to jump, close your umbrella to do so.

HINT: Your timing has to be precise when moving through obstacles! A trick is to jump then, while still in the air, quickly press X to open your umbrella.

How many endings can you find?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi lấy ô, bạn có thể nhấn X để mở và đóng ô.

Sử dụng ô của bạn để giữ khô ráo khi đi bộ. Khi bạn cần nhảy, hãy đóng ô lại để thực hiện.

GỢI Ý: Thời gian của bạn phải chính xác khi di chuyển qua các chướng ngại vật! Một mẹo nhỏ là nhảy khi vẫn còn ở trên không, nhanh chóng nhấn X để mở chiếc ô của bạn.

Bạn có thể tìm thấy bao nhiêu kết thúc?

3.9 Rating Star
7,708
Phiếu bầu