Just Hit The Button

Hướng dẫn

Di chuyển chuột và nhấp vào nút. Nó đơn giản mà!

Tuy nhiên, nếu bạn gặp rắc rối nào đó, chỉ cần nhớ tránh những bức tường màu đỏ và theo dõi con trỏ của bạn.

Di chuyển chuột và nhấp vào nút. Nó đơn giản mà!

Tuy nhiên, nếu bạn gặp rắc rối nào đó, chỉ cần nhớ tránh những bức tường màu đỏ và theo dõi con trỏ của bạn.

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển chuột và nhấp vào nút. Nó đơn giản mà!

Tuy nhiên, nếu bạn gặp rắc rối nào đó, chỉ cần nhớ tránh những bức tường màu đỏ và theo dõi con trỏ của bạn.

Di chuyển chuột và nhấp vào nút. Nó đơn giản mà!

Tuy nhiên, nếu bạn gặp rắc rối nào đó, chỉ cần nhớ tránh những bức tường màu đỏ và theo dõi con trỏ của bạn.