Mumbai Jets Traffic

Hướng dẫn

Bấm vào một hàng hoặc cột để khởi động máy bay. Thời gian khởi chạy của bạn để chúng không gặp sự cố. Bạn có thể có được mười sáu trong không khí cùng một lúc?

Bấm vào một hàng hoặc cột để khởi động máy bay. Thời gian khởi chạy của bạn để chúng không gặp sự cố. Bạn có thể có được mười sáu trong không khí cùng một lúc?

3.5 Rating Star
4,229
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Bấm vào một hàng hoặc cột để khởi động máy bay. Thời gian khởi chạy của bạn để chúng không gặp sự cố. Bạn có thể có được mười sáu trong không khí cùng một lúc?

Bấm vào một hàng hoặc cột để khởi động máy bay. Thời gian khởi chạy của bạn để chúng không gặp sự cố. Bạn có thể có được mười sáu trong không khí cùng một lúc?

3.5 Rating Star
4,229
Phiếu bầu