Species Morpher

Hướng dẫn

Nhấn vào một ô để đặt một con vật từ tay của bạn. Khám phá những con vật mới bằng cách đặt 3 con giống nhau cạnh nhau.

Nhấp vào một ô để đặt một con vật từ tay của bạn. Khám phá những con vật mới bằng cách đặt 3 con giống nhau cạnh nhau. Bạn có thể sử dụng DNA làm ký tự đại diện để nâng cấp bất kỳ con vật nào và bắn để loại bỏ bất kỳ ô nào. Coi chừng người ngoài hành tinh, những người sẽ di chuyển xung quanh và chặn bảng.

4.0 Rating Star
9,052
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào một ô để đặt một con vật từ tay của bạn. Khám phá những con vật mới bằng cách đặt 3 con giống nhau cạnh nhau.

Nhấp vào một ô để đặt một con vật từ tay của bạn. Khám phá những con vật mới bằng cách đặt 3 con giống nhau cạnh nhau. Bạn có thể sử dụng DNA làm ký tự đại diện để nâng cấp bất kỳ con vật nào và bắn để loại bỏ bất kỳ ô nào. Coi chừng người ngoài hành tinh, những người sẽ di chuyển xung quanh và chặn bảng.

4.0 Rating Star
9,052
Phiếu bầu