Blops Plops

Hướng dẫn

Chạm vào một đốm màu để thêm một giọt nước vào nó. Cố gắng thực hiện các combo lớn và phản ứng dây chuyền để đạt điểm cao.

Nhấp vào một đốm màu để thêm một giọt nước vào nó. Nếu nó có bốn giọt nước, nó sẽ đầy. Thêm một giọt nữa để làm cho nó bật lên, gửi nước theo mọi hướng. Cố gắng thực hiện các combo lớn và phản ứng dây chuyền để đạt điểm cao.

4.3 Rating Star
858
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một đốm màu để thêm một giọt nước vào nó. Cố gắng thực hiện các combo lớn và phản ứng dây chuyền để đạt điểm cao.

Nhấp vào một đốm màu để thêm một giọt nước vào nó. Nếu nó có bốn giọt nước, nó sẽ đầy. Thêm một giọt nữa để làm cho nó bật lên, gửi nước theo mọi hướng. Cố gắng thực hiện các combo lớn và phản ứng dây chuyền để đạt điểm cao.

4.3 Rating Star
858
Phiếu bầu