OXXO

Hướng dẫn

Nhấp vào một trong các ô và di chuyển chuột để vuốt chúng trên bảng. Hãy chắc chắn rằng hai hình dạng khác nhau không kết nối!

Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các hình với các hình tương ứng của chúng mà không có bất kỳ hình lẻ nào được kết nối.

Nhấp và kéo trên một ô để di chuyển chúng xung quanh bảng.

Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các hình dạng với hình dạng tương ứng của chúng. Hãy chắc chắn rằng hai hình dạng khác nhau không kết nối!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp vào một trong các ô và di chuyển chuột để vuốt chúng trên bảng. Hãy chắc chắn rằng hai hình dạng khác nhau không kết nối!

Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các hình với các hình tương ứng của chúng mà không có bất kỳ hình lẻ nào được kết nối.

Nhấp và kéo trên một ô để di chuyển chúng xung quanh bảng.

Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các hình dạng với hình dạng tương ứng của chúng. Hãy chắc chắn rằng hai hình dạng khác nhau không kết nối!