Puzzle Ball

Hướng dẫn

Make a path for the ball to roll into the goal. Slide the wooden blocks by dragging them into an empty space. Try to collect all three stars!

Tạo đường cho bóng lăn vào khung thành. Trượt các khối gỗ bằng cách kéo chúng vào một không gian trống. Cố gắng thu thập tất cả ba ngôi sao!

4.4 Rating Star
89,845
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Make a path for the ball to roll into the goal. Slide the wooden blocks by dragging them into an empty space. Try to collect all three stars!

Tạo đường cho bóng lăn vào khung thành. Trượt các khối gỗ bằng cách kéo chúng vào một không gian trống. Cố gắng thu thập tất cả ba ngôi sao!

4.4 Rating Star
89,845
Phiếu bầu