Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Trivia Jump

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(5,190 Phiếu bầu)
Release :
Sep 30, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Bạn có thể trượt trên tường và nhảy ra khỏi chúng. Nhấn S để thả xuống qua các nền mờ.

Sau phần hướng dẫn, mỗi cấp độ bắt đầu với một câu hỏi nhỏ và kết thúc với hai lựa chọn trả lời. Nhảy vào cờ với câu trả lời đúng, nếu không bạn sẽ phải bắt đầu lại cấp độ!

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Bạn có thể trượt trên tường và nhảy ra khỏi chúng. Nhấn S để thả xuống qua các nền mờ.

Sau phần hướng dẫn, mỗi cấp độ bắt đầu với một câu hỏi nhỏ và kết thúc với hai lựa chọn trả lời. Nhảy vào cờ với câu trả lời đúng, nếu không bạn sẽ phải bắt đầu lại cấp độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(5,190 Phiếu bầu)
Release :
Sep 30, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Bạn có thể trượt trên tường và nhảy ra khỏi chúng. Nhấn S để thả xuống qua các nền mờ.

Sau phần hướng dẫn, mỗi cấp độ bắt đầu với một câu hỏi nhỏ và kết thúc với hai lựa chọn trả lời. Nhảy vào cờ với câu trả lời đúng, nếu không bạn sẽ phải bắt đầu lại cấp độ!

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Bạn có thể trượt trên tường và nhảy ra khỏi chúng. Nhấn S để thả xuống qua các nền mờ.

Sau phần hướng dẫn, mỗi cấp độ bắt đầu với một câu hỏi nhỏ và kết thúc với hai lựa chọn trả lời. Nhảy vào cờ với câu trả lời đúng, nếu không bạn sẽ phải bắt đầu lại cấp độ!

4.1 Rating Star
5,190
Phiếu bầu