Yarn Untangle

Hướng dẫn

Chạm vào một quả bóng sợi và kéo nó sao cho không có dây nào chồng lên nhau. Bạn có thể biết khi nào một chuỗi không chồng lên nhau vì nó sẽ chuyển sang màu hồng.

Tiếp tục cho đến khi không còn dây rối nữa!

Nhấp vào một quả bóng sợi và kéo nó sao cho không có dây nào chồng lên nhau. Bạn có thể biết khi nào một chuỗi không chồng lên nhau vì nó sẽ chuyển sang màu hồng.

Tiếp tục cho đến khi không còn dây rối nữa!

4.5 Rating Star
3,345
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một quả bóng sợi và kéo nó sao cho không có dây nào chồng lên nhau. Bạn có thể biết khi nào một chuỗi không chồng lên nhau vì nó sẽ chuyển sang màu hồng.

Tiếp tục cho đến khi không còn dây rối nữa!

Nhấp vào một quả bóng sợi và kéo nó sao cho không có dây nào chồng lên nhau. Bạn có thể biết khi nào một chuỗi không chồng lên nhau vì nó sẽ chuyển sang màu hồng.

Tiếp tục cho đến khi không còn dây rối nữa!

4.5 Rating Star
3,345
Phiếu bầu