Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Puzlogic

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(1,077 Phiếu bầu)
Release :
Jan 29, 2019

Hướng dẫn

Đặt tất cả các số mà không lặp lại một số trong bất kỳ hàng hoặc cột nào. Kéo một số để đặt nó trong một ô xếp.

Đặt tất cả các số mà không lặp lại một số trong bất kỳ hàng hoặc cột nào. Nhấp và kéo một số để đặt nó vào một ô xếp.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(1,077 Phiếu bầu)
Release :
Jan 29, 2019

Hướng dẫn

Đặt tất cả các số mà không lặp lại một số trong bất kỳ hàng hoặc cột nào. Kéo một số để đặt nó trong một ô xếp.

Đặt tất cả các số mà không lặp lại một số trong bất kỳ hàng hoặc cột nào. Nhấp và kéo một số để đặt nó vào một ô xếp.

3.9 Rating Star
1,077
Phiếu bầu