Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Energy

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(556 Phiếu bầu)
Release :
Oct 20, 2023

Hướng dẫn

Chạm vào ổ cắm điện và kéo dây vào đầu phát đĩa. Mục tiêu của bạn là cung cấp đủ năng lượng cho mỗi đầu phát đĩa!

Bạn có thể kết nối nhiều ổ cắm với đầu phát đĩa để cộng số lượng trên đầu phát đĩa. Các dây có thể chéo nhau. Mỗi dây cần có một ít năng lượng còn lại để tạo kết nối. Đảm bảo màu dây khớp với màu của đầu phát đĩa.

Bấm vào ổ cắm điện và kéo dây vào đầu phát đĩa. Mục tiêu của bạn là cung cấp đủ năng lượng cho mỗi đầu phát đĩa!

Bạn có thể kết nối nhiều ổ cắm với đầu phát đĩa để cộng số lượng trên đầu phát đĩa. Các dây có thể chéo nhau. Mỗi dây cần có một ít năng lượng còn lại để tạo kết nối. Đảm bảo màu dây khớp với màu của đầu phát đĩa.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(556 Phiếu bầu)
Release :
Oct 20, 2023

Hướng dẫn

Chạm vào ổ cắm điện và kéo dây vào đầu phát đĩa. Mục tiêu của bạn là cung cấp đủ năng lượng cho mỗi đầu phát đĩa!

Bạn có thể kết nối nhiều ổ cắm với đầu phát đĩa để cộng số lượng trên đầu phát đĩa. Các dây có thể chéo nhau. Mỗi dây cần có một ít năng lượng còn lại để tạo kết nối. Đảm bảo màu dây khớp với màu của đầu phát đĩa.

Bấm vào ổ cắm điện và kéo dây vào đầu phát đĩa. Mục tiêu của bạn là cung cấp đủ năng lượng cho mỗi đầu phát đĩa!

Bạn có thể kết nối nhiều ổ cắm với đầu phát đĩa để cộng số lượng trên đầu phát đĩa. Các dây có thể chéo nhau. Mỗi dây cần có một ít năng lượng còn lại để tạo kết nối. Đảm bảo màu dây khớp với màu của đầu phát đĩa.

3.7 Rating Star
556
Phiếu bầu