Hungry Shapes

Hướng dẫn

Giúp cho những người đói ăn những chiếc bánh mì kẹp thịt của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ là hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các hình dạng trên sân trò chơi sao cho tất cả các hình dạng sẽ được cho ăn những gì chúng cần và tất cả bánh mì kẹp thịt sẽ bị ăn hết.

Giúp cho những người đói ăn những chiếc bánh mì kẹp thịt của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ là hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các hình dạng trên sân trò chơi sao cho tất cả các hình dạng sẽ được cho ăn những gì chúng cần và tất cả bánh mì kẹp thịt sẽ bị ăn hết.

3.2 Rating Star
1,063
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giúp cho những người đói ăn những chiếc bánh mì kẹp thịt của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ là hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các hình dạng trên sân trò chơi sao cho tất cả các hình dạng sẽ được cho ăn những gì chúng cần và tất cả bánh mì kẹp thịt sẽ bị ăn hết.

Giúp cho những người đói ăn những chiếc bánh mì kẹp thịt của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ là hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các hình dạng trên sân trò chơi sao cho tất cả các hình dạng sẽ được cho ăn những gì chúng cần và tất cả bánh mì kẹp thịt sẽ bị ăn hết.

3.2 Rating Star
1,063
Phiếu bầu