Kitsu

Hướng dẫn

Di chuyển bằng các nút trên màn hình. Giữ X để khởi động lại. Để sao chép một khối, nhấn "O" để chuyển sang "Chế độ sao chép". Khi ở chế độ này, hãy sử dụng các Phím mũi tên để đánh dấu một khối liền kề. Khi bạn đã đánh dấu khối bạn muốn sao chép, hãy nhấn "O" lần nữa để thay đổi ký tự của bạn thành khối đó. Nếu bạn đã tạo thành một hàng gồm ba khối trở lên, những khối đó sẽ bị phá hủy.

MẸO: Hãy suy nghĩ cẩn thận về việc phá hủy khối nào trước, vì bạn có thể bị mắc kẹt.

Di chuyển với các phím mũi tên. Giữ X để khởi động lại. Để sao chép một khối, nhấn Z để chuyển sang "Chế độ sao chép". Khi ở chế độ này, hãy sử dụng các Phím mũi tên để đánh dấu một khối liền kề. Khi bạn đã đánh dấu khối bạn muốn sao chép, hãy nhấn Z lần nữa để thay đổi ký tự của bạn thành khối đó. Nếu bạn đã tạo thành một hàng gồm ba khối trở lên, những khối đó sẽ bị phá hủy.

MẸO: Hãy suy nghĩ cẩn thận về việc phá hủy khối nào trước, vì bạn có thể bị mắc kẹt.

3.7 Rating Star
1,691
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển bằng các nút trên màn hình. Giữ X để khởi động lại. Để sao chép một khối, nhấn "O" để chuyển sang "Chế độ sao chép". Khi ở chế độ này, hãy sử dụng các Phím mũi tên để đánh dấu một khối liền kề. Khi bạn đã đánh dấu khối bạn muốn sao chép, hãy nhấn "O" lần nữa để thay đổi ký tự của bạn thành khối đó. Nếu bạn đã tạo thành một hàng gồm ba khối trở lên, những khối đó sẽ bị phá hủy.

MẸO: Hãy suy nghĩ cẩn thận về việc phá hủy khối nào trước, vì bạn có thể bị mắc kẹt.

Di chuyển với các phím mũi tên. Giữ X để khởi động lại. Để sao chép một khối, nhấn Z để chuyển sang "Chế độ sao chép". Khi ở chế độ này, hãy sử dụng các Phím mũi tên để đánh dấu một khối liền kề. Khi bạn đã đánh dấu khối bạn muốn sao chép, hãy nhấn Z lần nữa để thay đổi ký tự của bạn thành khối đó. Nếu bạn đã tạo thành một hàng gồm ba khối trở lên, những khối đó sẽ bị phá hủy.

MẸO: Hãy suy nghĩ cẩn thận về việc phá hủy khối nào trước, vì bạn có thể bị mắc kẹt.

3.7 Rating Star
1,691
Phiếu bầu