Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Outcome

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(25,683 Phiếu bầu)
Release :
Jul 25, 2017

Hướng dẫn

Né tránh các thùng và đi đến cuối cấp độ. Nhấn vào phía bên trái của màn hình để nhảy. Nhấn vào phía bên phải để chuyển sang phía bên kia của cấp độ.

Né tránh các thùng và đi đến cuối cấp độ. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z hoặc nhấp để chuyển sang phía bên kia của cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(25,683 Phiếu bầu)
Release :
Jul 25, 2017

Hướng dẫn

Né tránh các thùng và đi đến cuối cấp độ. Nhấn vào phía bên trái của màn hình để nhảy. Nhấn vào phía bên phải để chuyển sang phía bên kia của cấp độ.

Né tránh các thùng và đi đến cuối cấp độ. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z hoặc nhấp để chuyển sang phía bên kia của cấp độ.

4.2 Rating Star
25,683
Phiếu bầu