Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Syncro

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Release :
Jul 18, 2022

Hướng dẫn

The glowing triangles need to be all on one flower. Click on the button at the bottom of the screen to move a triangle.

As the number of petals increase, so does the number of buttons. Keep an eye on how the button patterns work and plan your actions carefully. You only have a limited amount of turns in each level!

Các hình tam giác phát sáng cần phải có tất cả trên một bông hoa. Nhấp vào nút ở dưới cùng của màn hình để di chuyển một hình tam giác.

Khi số lượng cánh hoa tăng lên thì số lượng nút cũng tăng theo. Theo dõi cách các mẫu nút hoạt động và lên kế hoạch hành động cẩn thận. Bạn chỉ có một số lượt giới hạn ở mỗi cấp độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Release :
Jul 18, 2022

Hướng dẫn

The glowing triangles need to be all on one flower. Click on the button at the bottom of the screen to move a triangle.

As the number of petals increase, so does the number of buttons. Keep an eye on how the button patterns work and plan your actions carefully. You only have a limited amount of turns in each level!

Các hình tam giác phát sáng cần phải có tất cả trên một bông hoa. Nhấp vào nút ở dưới cùng của màn hình để di chuyển một hình tam giác.

Khi số lượng cánh hoa tăng lên thì số lượng nút cũng tăng theo. Theo dõi cách các mẫu nút hoạt động và lên kế hoạch hành động cẩn thận. Bạn chỉ có một số lượt giới hạn ở mỗi cấp độ!