Completed Paths

Hướng dẫn

Chạm vào hai ô cùng màu để hoán đổi vị trí của chúng và tạo một đường kết nối. Các đường sẽ sáng lên sau khi chúng được kết nối ở tất cả các phía.

Nhấp vào hai ô để hoán đổi vị trí của chúng và tạo một đường kết nối. Bạn chỉ có thể hoán đổi hai ô cùng màu. Các đường sẽ sáng lên sau khi chúng được kết nối ở tất cả các phía.

3.9 Rating Star
4,339
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào hai ô cùng màu để hoán đổi vị trí của chúng và tạo một đường kết nối. Các đường sẽ sáng lên sau khi chúng được kết nối ở tất cả các phía.

Nhấp vào hai ô để hoán đổi vị trí của chúng và tạo một đường kết nối. Bạn chỉ có thể hoán đổi hai ô cùng màu. Các đường sẽ sáng lên sau khi chúng được kết nối ở tất cả các phía.

3.9 Rating Star
4,339
Phiếu bầu