City Blocks

Hướng dẫn

Bấm vào một hình vuông để xây dựng một tòa nhà. Khi bạn kết nối ba tòa nhà cùng loại, chúng sẽ hợp nhất và tạo ra một tòa nhà lớn hơn!

Để mắt đến đồng hồ ở góc trên bên trái. Đó là có bao nhiêu người trong thành phố của bạn. Khi đồng hồ đầy, bạn sẽ nhận được một joker. Nhấp vào joker để chọn tòa nhà tiếp theo sẽ là gì, nhưng các tòa nhà lớn hơn sẽ tốn nhiều joker hơn.

Bấm vào một hình vuông để xây dựng một tòa nhà. Khi bạn kết nối ba tòa nhà cùng loại, chúng sẽ hợp nhất và tạo ra một tòa nhà lớn hơn!

Để mắt đến đồng hồ ở góc trên bên trái. Đó là có bao nhiêu người trong thành phố của bạn. Khi đồng hồ đầy, bạn sẽ nhận được một joker. Nhấp vào joker để chọn tòa nhà tiếp theo sẽ là gì, nhưng các tòa nhà lớn hơn sẽ tốn nhiều joker hơn.

4.8 Rating Star
16,497
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Bấm vào một hình vuông để xây dựng một tòa nhà. Khi bạn kết nối ba tòa nhà cùng loại, chúng sẽ hợp nhất và tạo ra một tòa nhà lớn hơn!

Để mắt đến đồng hồ ở góc trên bên trái. Đó là có bao nhiêu người trong thành phố của bạn. Khi đồng hồ đầy, bạn sẽ nhận được một joker. Nhấp vào joker để chọn tòa nhà tiếp theo sẽ là gì, nhưng các tòa nhà lớn hơn sẽ tốn nhiều joker hơn.

Bấm vào một hình vuông để xây dựng một tòa nhà. Khi bạn kết nối ba tòa nhà cùng loại, chúng sẽ hợp nhất và tạo ra một tòa nhà lớn hơn!

Để mắt đến đồng hồ ở góc trên bên trái. Đó là có bao nhiêu người trong thành phố của bạn. Khi đồng hồ đầy, bạn sẽ nhận được một joker. Nhấp vào joker để chọn tòa nhà tiếp theo sẽ là gì, nhưng các tòa nhà lớn hơn sẽ tốn nhiều joker hơn.

4.8 Rating Star
16,497
Phiếu bầu