Fit Block Puzzle

Hướng dẫn

Chạm vào một khối và kéo nó trên bảng. Mục tiêu của bạn là sắp xếp các dấu cộng trên bảng thẳng hàng với các dấu cộng trên khối!

Chỉ có một dấu cộng trên bảng cho mỗi dấu cộng trên các khối. Nếu bạn đặt một phần trống của khối lên trên dấu cộng, dấu cộng sẽ không chuyển sang màu trắng, nghĩa là nó ở sai vị trí.

Nhấp vào một khối và kéo nó lên bảng. Mục tiêu của bạn là sắp xếp các dấu cộng trên bảng thẳng hàng với các dấu cộng trên khối!

Chỉ có một dấu cộng trên bảng cho mỗi dấu cộng trên các khối. Nếu bạn đặt một phần trống của khối lên trên dấu cộng, dấu cộng sẽ không chuyển sang màu trắng, nghĩa là nó ở sai vị trí.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một khối và kéo nó trên bảng. Mục tiêu của bạn là sắp xếp các dấu cộng trên bảng thẳng hàng với các dấu cộng trên khối!

Chỉ có một dấu cộng trên bảng cho mỗi dấu cộng trên các khối. Nếu bạn đặt một phần trống của khối lên trên dấu cộng, dấu cộng sẽ không chuyển sang màu trắng, nghĩa là nó ở sai vị trí.

Nhấp vào một khối và kéo nó lên bảng. Mục tiêu của bạn là sắp xếp các dấu cộng trên bảng thẳng hàng với các dấu cộng trên khối!

Chỉ có một dấu cộng trên bảng cho mỗi dấu cộng trên các khối. Nếu bạn đặt một phần trống của khối lên trên dấu cộng, dấu cộng sẽ không chuyển sang màu trắng, nghĩa là nó ở sai vị trí.