Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Four Piece Tanagram

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(160 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Di chuyển các ô để lắp ráp bức tranh.

Đặt con trỏ của bạn vào dấu chấm và giữ nút chuột trái để kéo ô.

Để xoay ô xếp, hãy đặt con trỏ lên ô xếp (không phải trên dấu chấm) và xoay ô xếp trong khi giữ nút chuột trái.

Để lật ô, giữ nút trái trên chuột và kéo con trỏ qua dấu chấm trên ô.

Di chuyển các ô để lắp ráp bức tranh.

Đặt con trỏ của bạn vào dấu chấm và giữ nút chuột trái để kéo ô.

Để xoay ô xếp, hãy đặt con trỏ lên ô xếp (không phải trên dấu chấm) và xoay ô xếp trong khi giữ nút chuột trái.

Để lật ô, giữ nút trái trên chuột và kéo con trỏ qua dấu chấm trên ô.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(160 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Di chuyển các ô để lắp ráp bức tranh.

Đặt con trỏ của bạn vào dấu chấm và giữ nút chuột trái để kéo ô.

Để xoay ô xếp, hãy đặt con trỏ lên ô xếp (không phải trên dấu chấm) và xoay ô xếp trong khi giữ nút chuột trái.

Để lật ô, giữ nút trái trên chuột và kéo con trỏ qua dấu chấm trên ô.

Di chuyển các ô để lắp ráp bức tranh.

Đặt con trỏ của bạn vào dấu chấm và giữ nút chuột trái để kéo ô.

Để xoay ô xếp, hãy đặt con trỏ lên ô xếp (không phải trên dấu chấm) và xoay ô xếp trong khi giữ nút chuột trái.

Để lật ô, giữ nút trái trên chuột và kéo con trỏ qua dấu chấm trên ô.

3.1 Rating Star
160
Phiếu bầu