Light Push

Hướng dẫn

Vuốt lên, xuống, sang trái hoặc phải để di chuyển. Nhấn vào nút U để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn và nhấn vào mũi tên trong vòng tròn để bắt đầu lại cấp độ. Nhấn vào mũi tên quay lại để quay lại menu chọn cấp độ.

Bạn chỉ có thể di chuyển trong ánh sáng, vì vậy hãy đẩy các khối ánh sáng màu vàng để đi đến cuối cấp độ. Nhìn kỹ vào biểu tượng trên các khối màu vàng. Nó cho thấy hướng mà ánh sáng sẽ chiếu.

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Nhấn U để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn và R để bắt đầu lại cấp độ. Nhấn ESCAPE để quay lại menu chọn cấp độ.

Bạn chỉ có thể di chuyển trong ánh sáng, vì vậy hãy đẩy các khối ánh sáng màu vàng để đi đến cuối cấp độ. Nhìn kỹ vào biểu tượng trên các khối màu vàng. Nó cho thấy hướng mà ánh sáng sẽ chiếu.

4.0 Rating Star
240
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt lên, xuống, sang trái hoặc phải để di chuyển. Nhấn vào nút U để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn và nhấn vào mũi tên trong vòng tròn để bắt đầu lại cấp độ. Nhấn vào mũi tên quay lại để quay lại menu chọn cấp độ.

Bạn chỉ có thể di chuyển trong ánh sáng, vì vậy hãy đẩy các khối ánh sáng màu vàng để đi đến cuối cấp độ. Nhìn kỹ vào biểu tượng trên các khối màu vàng. Nó cho thấy hướng mà ánh sáng sẽ chiếu.

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Nhấn U để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn và R để bắt đầu lại cấp độ. Nhấn ESCAPE để quay lại menu chọn cấp độ.

Bạn chỉ có thể di chuyển trong ánh sáng, vì vậy hãy đẩy các khối ánh sáng màu vàng để đi đến cuối cấp độ. Nhìn kỹ vào biểu tượng trên các khối màu vàng. Nó cho thấy hướng mà ánh sáng sẽ chiếu.

4.0 Rating Star
240
Phiếu bầu