Scalak

Hướng dẫn

Nhấp chuột trái vào một hình dạng để kéo nó. Đặt tất cả các hình trở lại đường viền chính xác để làm cho ô trở lại nguyên vẹn!

Một số cấp độ yêu cầu bạn di chuyển một hình dạng ra khỏi một khu vực cụ thể. Để làm điều này, nhấp chuột trái vào hình dạng, sau đó nhấn X để bật nó ra khỏi vị trí.

Nhấp chuột trái vào một hình dạng để kéo nó. Đặt tất cả các hình trở lại đường viền chính xác để lấp đầy từng ô!

Một số cấp độ yêu cầu bạn di chuyển một hình dạng ra khỏi một khu vực cụ thể. Để làm điều này, nhấp chuột trái vào hình dạng, sau đó nhấn X để bật nó ra khỏi vị trí.

4.7 Rating Star
228
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp chuột trái vào một hình dạng để kéo nó. Đặt tất cả các hình trở lại đường viền chính xác để làm cho ô trở lại nguyên vẹn!

Một số cấp độ yêu cầu bạn di chuyển một hình dạng ra khỏi một khu vực cụ thể. Để làm điều này, nhấp chuột trái vào hình dạng, sau đó nhấn X để bật nó ra khỏi vị trí.

Nhấp chuột trái vào một hình dạng để kéo nó. Đặt tất cả các hình trở lại đường viền chính xác để lấp đầy từng ô!

Một số cấp độ yêu cầu bạn di chuyển một hình dạng ra khỏi một khu vực cụ thể. Để làm điều này, nhấp chuột trái vào hình dạng, sau đó nhấn X để bật nó ra khỏi vị trí.

4.7 Rating Star
228
Phiếu bầu