Hex and Strings

Hướng dẫn

Nhấp chuột trái vào một nút và kéo chuột để vẽ chuỗi. Kết nối nó với một nút khác và cả hai nút sẽ giảm đi một. Tiếp tục vẽ các kết nối cho đến khi mỗi nút đạt đến số không!

Không có hai dòng nào có thể chồng lên nhau, vì vậy bạn có thể quấn dây xung quanh các chấm đen để tạo thêm kết nối. Mỗi dấu chấm phải được sử dụng ít nhất một lần!

Nhấp chuột trái vào một nút và kéo chuột để vẽ chuỗi. Kết nối nó với một nút khác và cả hai nút sẽ giảm đi một. Tiếp tục vẽ các kết nối cho đến khi mỗi nút đạt đến số không!

Không có hai dòng nào có thể chồng lên nhau, vì vậy bạn có thể quấn dây xung quanh các chấm đen để tạo thêm kết nối. Mỗi dấu chấm phải được sử dụng ít nhất một lần!

4.1 Rating Star
250
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp chuột trái vào một nút và kéo chuột để vẽ chuỗi. Kết nối nó với một nút khác và cả hai nút sẽ giảm đi một. Tiếp tục vẽ các kết nối cho đến khi mỗi nút đạt đến số không!

Không có hai dòng nào có thể chồng lên nhau, vì vậy bạn có thể quấn dây xung quanh các chấm đen để tạo thêm kết nối. Mỗi dấu chấm phải được sử dụng ít nhất một lần!

Nhấp chuột trái vào một nút và kéo chuột để vẽ chuỗi. Kết nối nó với một nút khác và cả hai nút sẽ giảm đi một. Tiếp tục vẽ các kết nối cho đến khi mỗi nút đạt đến số không!

Không có hai dòng nào có thể chồng lên nhau, vì vậy bạn có thể quấn dây xung quanh các chấm đen để tạo thêm kết nối. Mỗi dấu chấm phải được sử dụng ít nhất một lần!

4.1 Rating Star
250
Phiếu bầu