Jewel Monsters

Hướng dẫn

Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ khu rừng khỏi những con quái vật xâm lược này!

Khi gặp quái vật, trên đầu chúng sẽ xuất hiện một con số cho biết cần bao nhiêu viên ngọc để đánh bại chúng. Các viên ngọc được đánh dấu trên lưới là những viên bạn cần khớp. Chạm và kéo một viên ngọc theo chiều dọc hoặc chiều ngang để ghép ít nhất ba viên ngọc có cùng màu.

Hành động nhanh chóng, bởi vì sau một thời gian, con quái vật sẽ tấn công và làm cạn kiệt sức khỏe của bạn!

GỢI Ý: Nếu bạn ghép nhiều hơn ba viên ngọc, bạn có khả năng ghép một bộ ngọc sẽ phục hồi sức khỏe của bạn.

Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ khu rừng khỏi những con quái vật xâm lược này!

Khi gặp quái vật, trên đầu chúng sẽ xuất hiện một con số cho biết cần bao nhiêu viên ngọc để đánh bại chúng. Các viên ngọc được đánh dấu trên lưới là những viên bạn cần khớp. Nhấp và kéo một viên ngọc theo chiều dọc hoặc chiều ngang để ghép ít nhất ba viên ngọc có cùng màu.

Hành động nhanh chóng, bởi vì sau một thời gian, con quái vật sẽ tấn công và làm cạn kiệt sức khỏe của bạn!

GỢI Ý: Nếu bạn ghép nhiều hơn ba viên ngọc, bạn có khả năng ghép một bộ ngọc sẽ phục hồi sức khỏe của bạn.

4.2 Rating Star
721
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ khu rừng khỏi những con quái vật xâm lược này!

Khi gặp quái vật, trên đầu chúng sẽ xuất hiện một con số cho biết cần bao nhiêu viên ngọc để đánh bại chúng. Các viên ngọc được đánh dấu trên lưới là những viên bạn cần khớp. Chạm và kéo một viên ngọc theo chiều dọc hoặc chiều ngang để ghép ít nhất ba viên ngọc có cùng màu.

Hành động nhanh chóng, bởi vì sau một thời gian, con quái vật sẽ tấn công và làm cạn kiệt sức khỏe của bạn!

GỢI Ý: Nếu bạn ghép nhiều hơn ba viên ngọc, bạn có khả năng ghép một bộ ngọc sẽ phục hồi sức khỏe của bạn.

Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ khu rừng khỏi những con quái vật xâm lược này!

Khi gặp quái vật, trên đầu chúng sẽ xuất hiện một con số cho biết cần bao nhiêu viên ngọc để đánh bại chúng. Các viên ngọc được đánh dấu trên lưới là những viên bạn cần khớp. Nhấp và kéo một viên ngọc theo chiều dọc hoặc chiều ngang để ghép ít nhất ba viên ngọc có cùng màu.

Hành động nhanh chóng, bởi vì sau một thời gian, con quái vật sẽ tấn công và làm cạn kiệt sức khỏe của bạn!

GỢI Ý: Nếu bạn ghép nhiều hơn ba viên ngọc, bạn có khả năng ghép một bộ ngọc sẽ phục hồi sức khỏe của bạn.

4.2 Rating Star
721
Phiếu bầu