Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Path Maker

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,087 Phiếu bầu)
Release :
Aug 05, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các khối đặc biệt để tạo đường đi và đến được ngôi sao. Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột của bạn để chọn một khối đặc biệt từ kho ở đầu màn hình, sau đó nhấp lại để đặt nó vào cấp độ.

Sử dụng các khối đặc biệt để tạo đường đi và đến được ngôi sao. Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột của bạn để chọn một khối đặc biệt từ kho ở đầu màn hình, sau đó nhấp lại để đặt nó vào cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,087 Phiếu bầu)
Release :
Aug 05, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các khối đặc biệt để tạo đường đi và đến được ngôi sao. Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột của bạn để chọn một khối đặc biệt từ kho ở đầu màn hình, sau đó nhấp lại để đặt nó vào cấp độ.

Sử dụng các khối đặc biệt để tạo đường đi và đến được ngôi sao. Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột của bạn để chọn một khối đặc biệt từ kho ở đầu màn hình, sau đó nhấp lại để đặt nó vào cấp độ.

4.2 Rating Star
1,087
Phiếu bầu