Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Plactions

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 24, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(4,948 Phiếu bầu)
Release :
Feb 25, 2022

How to Play Plactions

Nhấn vào Mũi tên trên màn hình để di chuyển. Bạn có một số hành động hạn chế, được biểu thị ở phần trên cùng bên trái của màn hình. Nhấn vào nút ACT sử dụng hành động ngoài cùng bên trái. Nếu bạn không có bất kỳ hành động nào và bạn không thể truy cập cổng, hãy nhấn nút hình tròn để bắt đầu lại cấp độ. Ở một số cấp độ, bạn có thể chọn các hành động bổ sung bằng cách chạy vào các biểu tượng trong cấp độ.

MẸO: Đôi khi bạn cần sử dụng một hành động chỉ để đến hành động đằng sau nó.

Sử dụng A và D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Bạn có một số hành động hạn chế, được biểu thị ở phần trên cùng bên trái của màn hình. Nhấn LÊN hoặc W để sử dụng hành động ngoài cùng bên trái. Nếu bạn không có bất kỳ hành động nào và bạn không thể truy cập cổng, hãy nhấn R để bắt đầu lại cấp độ. Ở một số cấp độ, bạn có thể chọn các hành động bổ sung bằng cách chạy vào các biểu tượng trong cấp độ.

MẸO: Đôi khi bạn cần sử dụng một hành động chỉ để đến hành động đằng sau nó.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 24, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(4,948 Phiếu bầu)
Release :
Feb 25, 2022

How to Play Plactions

Nhấn vào Mũi tên trên màn hình để di chuyển. Bạn có một số hành động hạn chế, được biểu thị ở phần trên cùng bên trái của màn hình. Nhấn vào nút ACT sử dụng hành động ngoài cùng bên trái. Nếu bạn không có bất kỳ hành động nào và bạn không thể truy cập cổng, hãy nhấn nút hình tròn để bắt đầu lại cấp độ. Ở một số cấp độ, bạn có thể chọn các hành động bổ sung bằng cách chạy vào các biểu tượng trong cấp độ.

MẸO: Đôi khi bạn cần sử dụng một hành động chỉ để đến hành động đằng sau nó.

Sử dụng A và D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Bạn có một số hành động hạn chế, được biểu thị ở phần trên cùng bên trái của màn hình. Nhấn LÊN hoặc W để sử dụng hành động ngoài cùng bên trái. Nếu bạn không có bất kỳ hành động nào và bạn không thể truy cập cổng, hãy nhấn R để bắt đầu lại cấp độ. Ở một số cấp độ, bạn có thể chọn các hành động bổ sung bằng cách chạy vào các biểu tượng trong cấp độ.

MẸO: Đôi khi bạn cần sử dụng một hành động chỉ để đến hành động đằng sau nó.

4.4 Rating Star
4,948
Phiếu bầu