Stranded Isle

Hướng dẫn

Nhấn Z để sử dụng vật phẩm bạn đang giữ. Bắt đầu bằng cách phá một cái cây để lấy gỗ. Nhấn I hoặc X để truy cập kho của bạn. Sử dụng bàn làm việc để bắt đầu chế tạo các công cụ nhằm chống lại lũ thây ma hoặc thu thập tài nguyên nhanh hơn. Chế tạo các vật phẩm bạn cần để đánh bại trùm ẩn và trốn thoát!

Bạn có thể lưu trò chơi từ kho của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn tiết kiệm thường xuyên vì nếu bị đánh bại, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu!

Nhấn Z để sử dụng vật phẩm bạn đang giữ. Bắt đầu bằng cách phá một cái cây để lấy gỗ. Nhấn I hoặc X để truy cập kho của bạn. Sử dụng bàn làm việc để bắt đầu chế tạo các công cụ nhằm chống lại lũ thây ma hoặc thu thập tài nguyên nhanh hơn. Chế tạo các vật phẩm bạn cần để đánh bại trùm ẩn và trốn thoát!

Bạn có thể lưu trò chơi từ kho của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn tiết kiệm thường xuyên vì nếu bị đánh bại, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu!

4.6 Rating Star
42,096
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn Z để sử dụng vật phẩm bạn đang giữ. Bắt đầu bằng cách phá một cái cây để lấy gỗ. Nhấn I hoặc X để truy cập kho của bạn. Sử dụng bàn làm việc để bắt đầu chế tạo các công cụ nhằm chống lại lũ thây ma hoặc thu thập tài nguyên nhanh hơn. Chế tạo các vật phẩm bạn cần để đánh bại trùm ẩn và trốn thoát!

Bạn có thể lưu trò chơi từ kho của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn tiết kiệm thường xuyên vì nếu bị đánh bại, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu!

Nhấn Z để sử dụng vật phẩm bạn đang giữ. Bắt đầu bằng cách phá một cái cây để lấy gỗ. Nhấn I hoặc X để truy cập kho của bạn. Sử dụng bàn làm việc để bắt đầu chế tạo các công cụ nhằm chống lại lũ thây ma hoặc thu thập tài nguyên nhanh hơn. Chế tạo các vật phẩm bạn cần để đánh bại trùm ẩn và trốn thoát!

Bạn có thể lưu trò chơi từ kho của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn tiết kiệm thường xuyên vì nếu bị đánh bại, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu!

4.6 Rating Star
42,096
Phiếu bầu