Dreams and Reality

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ phím cách để tạo một đám mây mà bạn có thể nhảy vào. Sử dụng các phím mũi tên để hướng dẫn đám mây trong khi bạn đang giữ phím cách.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ phím cách để tạo một đám mây mà bạn có thể nhảy vào. Sử dụng các phím mũi tên để hướng dẫn đám mây trong khi bạn đang giữ phím cách.

4.4 Rating Star
10,467
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ phím cách để tạo một đám mây mà bạn có thể nhảy vào. Sử dụng các phím mũi tên để hướng dẫn đám mây trong khi bạn đang giữ phím cách.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ phím cách để tạo một đám mây mà bạn có thể nhảy vào. Sử dụng các phím mũi tên để hướng dẫn đám mây trong khi bạn đang giữ phím cách.

4.4 Rating Star
10,467
Phiếu bầu