Stratform

Stratform Game Instructions

Press X to move and Z to jump. You can change the direction you walk by walking into the wall. When hovering over a large gap, hold X or Z to fall down.

Can you make it out of the cave with only two buttons?

Nhấn X để di chuyển và Z để nhảy. Bạn có thể thay đổi hướng đi bằng cách đi vào tường. Khi lơ lửng trên một khoảng trống lớn, hãy giữ X hoặc Z để rơi xuống.

Bạn có thể ra khỏi hang chỉ với hai nút không?

2.9 Rating Star
904
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Stratform Game Instructions

Press X to move and Z to jump. You can change the direction you walk by walking into the wall. When hovering over a large gap, hold X or Z to fall down.

Can you make it out of the cave with only two buttons?

Nhấn X để di chuyển và Z để nhảy. Bạn có thể thay đổi hướng đi bằng cách đi vào tường. Khi lơ lửng trên một khoảng trống lớn, hãy giữ X hoặc Z để rơi xuống.

Bạn có thể ra khỏi hang chỉ với hai nút không?

2.9 Rating Star
904
Phiếu bầu