Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Stop

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(13,263 Phiếu bầu)
Release :
Feb 22, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Khi bạn bắt gặp các đối tượng chuyển động, hãy nhấn K để dừng thời gian. Bạn có thể tiếp tục di chuyển trong khi thời gian dừng lại, vì vậy mẹo là tạm dừng vào đúng thời điểm!

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Khi bạn bắt gặp các đối tượng chuyển động, hãy nhấn K để dừng thời gian. Bạn có thể tiếp tục di chuyển trong khi thời gian dừng lại, vì vậy mẹo là tạm dừng vào đúng thời điểm!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(13,263 Phiếu bầu)
Release :
Feb 22, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Khi bạn bắt gặp các đối tượng chuyển động, hãy nhấn K để dừng thời gian. Bạn có thể tiếp tục di chuyển trong khi thời gian dừng lại, vì vậy mẹo là tạm dừng vào đúng thời điểm!

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Khi bạn bắt gặp các đối tượng chuyển động, hãy nhấn K để dừng thời gian. Bạn có thể tiếp tục di chuyển trong khi thời gian dừng lại, vì vậy mẹo là tạm dừng vào đúng thời điểm!

4.1 Rating Star
13,263
Phiếu bầu