Stop

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Khi bạn bắt gặp các đối tượng chuyển động, hãy nhấn K để dừng thời gian. Bạn có thể tiếp tục di chuyển trong khi thời gian dừng lại, vì vậy mẹo là tạm dừng vào đúng thời điểm!

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Khi bạn bắt gặp các đối tượng chuyển động, hãy nhấn K để dừng thời gian. Bạn có thể tiếp tục di chuyển trong khi thời gian dừng lại, vì vậy mẹo là tạm dừng vào đúng thời điểm!

4.1 Rating Star
12,922
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Khi bạn bắt gặp các đối tượng chuyển động, hãy nhấn K để dừng thời gian. Bạn có thể tiếp tục di chuyển trong khi thời gian dừng lại, vì vậy mẹo là tạm dừng vào đúng thời điểm!

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Khi bạn bắt gặp các đối tượng chuyển động, hãy nhấn K để dừng thời gian. Bạn có thể tiếp tục di chuyển trong khi thời gian dừng lại, vì vậy mẹo là tạm dừng vào đúng thời điểm!

4.1 Rating Star
12,922
Phiếu bầu